نویسنده: manager

تغذیه جوجه ها

  تغذیه جوجه پس از خروج از تخم تاثیر زیادی بر عملکرد گله در پایان دوره پرورش دارد

بهداشت دام

به طور کلی کارهایی که برای پرورش بهداشتی دام ها انجام می شود را بهداشت دام ها گویند.