وبلاگ

تغذیه جوجه ها

  تغذیه جوجه پس از خروج از تخم تاثیر زیادی بر عملکرد گله در پایان دوره پرورش دارد

بهداشت دام

به طور کلی کارهایی که برای پرورش بهداشتی دام ها انجام می شود را بهداشت دام ها گویند.